Billedet på sidehoved

Kirkebækskolen

Billedet på sidehoved

Målgruppe
♦   STU Kirkebæk optager unge, der har afsluttet grundskolen og som således har afsluttet undervisningspligten.

♦   Den primære målgruppe er unge med multiple funktionsnedsættelser uden verbalsprog eller med væsentlig funktionsnedsættelse i verbalsproget.
 
  
Ramme
STU Kirkebæk er et helhedstilbud, der er åbent alle hverdage mellem 8:00  og 16:00. STU-uddannelsen  kan kombineres med et klubtilbud efter Servicelovens § 36 for unge under 18 år og § 104 for unge over 18 år. STU Kirkebæk er et tilbud, der indeholder 840 timers undervisning, samt pauser, pædagogiske aktiviteter og arrangementer ca. 200 dage om året.
STU Klubben har åbent 8:00 – 16:00 alle ferier og skolefridage. Der er kun lukket i weekends og helligdage. STU Klubben har ingen lukkedage.
 
 
STU Kirkebæks arbejde med de unge
Vi har fokus på at opbygge et helhedsorienteret læringsmiljø, hvor læring og udvikling for de unge tænkes aktivt ind i hverdagens sociale og praktiske liv. Omdrejningspunktet er den relationistiske tilgang med fokus på at skabe relationer og hvor vi møder den unge med udgangspunkt i dennes ressourcer og som unik, social og aktiv i samspillet.
 
Udgangspunkt for læring og udvikling er den unges trivsel. Den styrker vi ved at støtte, være nysgerrige og udforskende omkring den enkeltes individualitet og inklusion i fællesskabet. Gennem anerkendelse, ligeværdighed, omsorg og nærvær skaber vi et trygt og tillidsfuldt fundament for udvikling.
Dagen er bygget op omkring de unges deltagelse i aktiviteter, som de selv er med til at vælge sig ind på.
 
 
Grundlaget for den pædagogiske indsats og den daglige undervisning på STU Kirkebæk
På STU Kirkebæk tænker vi, at de unges væsentligste handicap er de problematikker, der opstår i forbindelse med deres kommunikationsvanskeligheder. Derfor er det vores opgave at give de unge mennesker de allerbedste forudsætninger for at kunne være ligeværdig i kommunikationen med andre og dermed også med andre end deres primære samtalepartnere.
 
Vores opfattelse af kommunikation er, at:
 • Kommunikation mellem mennesker forudsætter at begge parter i samspillet forstår hvad kommunikation, som udveksling af mening, går ud på. Hvis den ene part er meget usikker i kommunikationen, vanskeliggøres kommunikationen betydeligt og der opstår flere fejlfortolkninger.
 • Begge parter har indflydelse på, hvad der sker i kommunikationen.
  
Hvad får den unge med sig fra STU Kirkebæk
De unge mennesker, der er i STU Kirkebæk, er i et uddannelsesforløb, som støtter dem i den videre proces med at kunne kommunikere i mange forskellige miljøer og med mange forskellige samtalepartnere. Det kræver, at de unge har et kommunikationsberedskab, der gør dem fleksible og dynamiske.
 
Når de unge mennesker flytter hjemmefra, skal de være kompetente til at kommunikere med andre end deres forældre/primære voksne og trives i miljøer, hvor der er mange forskellige mennesker, der kommer og går.
 
STU er med til at udvikle de unge menneskers sociale, kommunikative og relationelle kompetencer, så de unge bliver parate til deres voksenliv. De unge mennesker, der er på STU Kirkebæk, skal uddannes til et liv med størst mulig medbestemmelse i beslutningerne om deres eget liv. De skal kunne holde fast i deres valg, i lysten til at kommunikere og i at have en nysgerrighed på at udvikle sig.
 
Det gør vi ved at skabe et velstruktureret og tydeligt miljø omkring den enkelte unge, hvor der er muligheder for at kunne udvikle sig i det tempo, der passer for den enkelte unge.
 
STU Kirkebæk lægger vægt på, at uddannelsen kommer til at være i rammer, der tydeligt signalerer for de unge, at de nu har forladt grundskolen, er færdige med deres undervisningspligt og nu er ”unge mennesker”. Forskellen på skolen som man ”skal hen til” og STU som man ”kan vælge” skal være klart markeret.
 
STU Kirkebæk danner et struktureret ungdomsmiljø, hvor vi giver plads til, at den unge kan forfølge personlige, faglige og sociale målsætninger. Det gør vi ved at tilbyde alle:
 • En helhedsorienteret og genkendelig hverdag med sammenhæng i aktiviteterne
 • Mulighed for at kunne være i et kendt miljø med kendte samtalepartnere og omsorgspersoner i alle ferier og ”skole”-fridage. Klubben har heldagsåbent på skolefridage
 • Fester og traditioner således, at de unge mennesker oplever forskel på hverdage og ”særlige dage”
 • Aktiviteter der rummer læring og udviklingsmuligheder
 • Mulighed for at opleve fællesskab med andre unge med samme livsvilkår som dem selv
 • De unge oplever medarbejdere, der er kompetente sociale og kommunikative samarbejdspartnere
 
Stimulation af sanser og motorik
De fleste af de unge mennesker har brug for hjælp til at opsøge sansestimuli og til at bevæge sig. Det har medarbejderne fokus på og stimulation af sanser og motorik er en naturlig del af hverdagen.
 
      Den daglige basale omsorg
Medarbejderne hjælper de unge mennesker ud fra den enkeltes behov. Det er f.eks. hjælp til af-  og påklædning, at spise og drikke, til at gå på toilet, til stillingsskift og ved behov for hvile.
 
      Det sociale og følelsesmæssige aspekt
Det er vigtigt, at støtte den unge i at opbygge et positivt selvbillede og at få tillid til sin omverden i et positivt og anerkendende miljø. Vi tager udgangspunkt i den unges livshistorie, behov, interesser, temperament og potentialer.
 
 
De fysiske rammer
De fysiske rammer i STU Kirkebæk er indrettet med udgangspunkt i de unge menneskers behov.
 
Lokalerne indeholder:
 • Smartboard
 • Computer
 • Godt lysindfald
 • Højdeindstillelige borde
 • Automatiske døre
 • Rumdækkende  loftslift
 • Plads til forflytninger i alle aktiviteter
 • Hvilemulighed f.eks. sækkestol, senge mv.
 
Andre lokaler:
 • Varmt terapibassin
 • Computer-ø med mange forskellige alternative betjeningsmuligheder
 • Veludstyret gymnastik-/motorik sal
 • Drama sal
 • Hjemkundskabskøkken
 
Vores udendørsarealer rummer bl.a. en sansehave og bold/cykelbane.
 
 
Overordnet uddannelsesforløb
 • Første år er et Indledningsår. Der indledes med et, op til 12 ugers obligatorisk afklaringsforløb, hvor der tilrettelægges et præcist uddannelsesforløb for den unge. Det er også her, at vi fastlægger de Faglige, Sociale og Personlige mål for de unge mennesker. Der planlægges i detaljer, hvordan det første år skal være og der lægges en ramme for hvert af de kommende to år. Således er der mulighed for hele tiden at justere tilbuddet efter den unges interesser, udvikling og trivsel.
 • Andet år er et Udviklingsår. Her arbejdes der videre med de temaer, den enkelte unge har brug for og lyst til at udvikle.
 • Tredje år er et Udslusningsår. Den unge er nu så langt i sin ungdomsuddannelse, at vi skal til at se på hvilke muligheder, der er fremadrettet og vi bruger derefter tiden på at gøre den unge parat til at løfte de udfordringer, der ligger efter STU.
 
Visitation til STU Kirkebæk og klubben sker gennem den kommunale PPR/UUvejledning.
 
For yderligere information om STU Kirkebæk i Ishøj Kommune kontakt
Leder af STU Kirkebæk:
Iben Goffmann
T 43 66 05 50
+45 40 43 23 53