Billedet på sidehoved

Kirkebækskolen

Billedet på sidehoved

 

 

PRAKTIKBESKRIVELSE

 

Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele:

 1. Beskrivelse af praktikstedet

 2. Uddannelsesplan for første praktikperiode

  1. Pædagogens praksis

 3. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

  1. Specialiseringsmuligheder for Dagtilbudspædagogik

  2. Specialiseringsmuligheder for Skole- og fritidspædagogik

  3. Specialiseringsmuligheder for Social- og specialpædagogik

    

   Praktikstedet udfylder de hvide felter. Findes de efterspurgte oplysninger på praktikstedets hjemmeside, er det tilstrækkeligt at henvise til hjemmesiden.

   Under de enkelte praktikperioder udfyldes de relevante praktikperioder med beskrivelser af, hvordan man på praktikstedet arbejder med de angivne videns-og færdighedsmål.(De specialiseringsområder, som institutionen ikke tilbyder, kan slettes).

    

A. Beskrivelse af praktikstedet

 

Skriv i de hvide felter:

Institutionens navn:

Kirkebækskolen

Adresse:

Kløvervænget 51, 2625 Vallensbæk

Tlf.:

43660550

E-mailadresse:

[email protected]

Hjemmesideadresse:

Google: Kirkebækskolen

Åbningstider:

8-17

Specialiseringsmuligheder på praktikstedet:

For hurtigt overblik - sæt kryds ved de specialiseringsmuligheder, der er på praktikstedet. De 3 farver går igen nede i skabelonen nedenfor rettet mod de tre forskellige specialiseringsområder.

Dagtilbudspædagogik (Sæt kryds i det/de relevante felter)

 

Skole- og fritidspædagogik (Sæt kryds i det/de relevante felter)

 

Social- og specialpædagogik (Sæt kryds i det/de relevante felter)

x

 

Praktikstedets formål - jævnfør lovgrundlag:

Vi er en SFO under folkeskoleloven, samt STU-klub efter §§ 36, 104 i serviceloven

Beskrivelse af brugergruppen:

Børn og unge med multiple funktionsnedsættelser. Hovedparten af børnene sidder i kørestol og har ikke verbalt sprog, hvorfor totalkommunikation er en stor del af vores hverdag. Alle er i forskelligt omfang afhængig af hjælp til kommunikation, relations dannelser og personlig pleje og omsorg.

 

Antal børn/unge/voksne:

56 børn og unge

Aldersgruppe:

6-20år

Arbejdsmetoder:

Kort beskrivelse af praktikstedets pædagogiske praksis herunder teoretiske og metodiske grundlag. (Uddybes senere i relation til uddannelsesplanens videns- og færdighedsmål)

 

Vi ønsker at skabe en systemisk udviklingsforståelse, der lægger vægt på menneskelige relationer med nøgleord som kommunikation og samvær. En forståelse for, at mennesker udvikler deres egen identitet gennem kommunikation og samspil med andre.

Vi tager udgangspunkt i det enkelte barns/den unges individuelle behov og ressourcer, for derved at skabe en hverdag der bygger på anerkendelse, udfordringer, oplevelser og omsorg.

 

Fysiske rammer; ude og inde:

Faciliteter (herunder faciliteter i lokalområdet)

Skolen er bygget til denne brugergruppe, hvorved der er taget højde for plads til hjælpemidler, loftlift mm. Skolen har eget varmtvandsbassin, legeplads og sansehave.

Ansatte

(Antal og faggrupper – pædagogisk faggruppe og andre faggrupper)

Pædagoger, lærere, pædagogmedhjælpere, fysio- og ergoterapeuter, talepædagoger, skolepsykolog, tekniskadministrativt personale.

Dato for sidste revidering:

29-05-15 Mette Nygaard og Karina Pedersen

 

 

 

 

 

B. Uddannelsesplan

 

Uddannelsesplan for 1. praktikperiode - Pædagogens praksis

Pædagogisk Grundfaglighed - Pædagogens praksis – 1. praktikperiode.

Området retter sig mod deltagelse i pædagogisk praksis inden for det pædagogiske arbejdsområde.

Kompetencemål: De studerende kan begrunde, tilrettelægge, gennemføre og evaluere pædagogiske aktiviteter gennem deltagelse i pædagogisk praksis på praktikstedet, herunder vurdere egne læreprocesser i praksis.

 

Vidensmål: Den studerende har viden om …….

Færdighedsmål: Den studerende kan ……..

Hvordan afspejles dette i den pædagogiske praksis?

Hvordan kan den studerende tilegne sig dette mål?

 

Anbefalet litteratur

praktikstedets målgrupper samt praktikstedets pædagogiske og samfundsmæssige opgaver,

anvende viden om praktikstedets samfundsmæssige

opgaver i tilrettelæggelsen af det pædagogiske arbejde,

Den studerende indgår i hverdagen og den pædagogiske praksis gennem aktiv deltagelse i undervisningen og de aktiviteter, der foregår i klassen/SFO, på tværs i huset og i alle pleje- og omsorgsfunktioner.

 

.

 

Per Lorentzen ”Fra tilskuer til deltager” Lilli Nielsen ”Grib hvad du kan begribe”

Birgit Kirkebæk ”En tunnel hvilken vej”

 

målsætning, tilrettelæggelse og organisering af pædagogisk praksis, herunder om pædagogiske metoders effekter,

målsætte, tilrettelægge, gennemføre og evaluere pædagogisk praksis med inddragelse af viden om effekten af forskellige pædagogiske metoder,

Den studerende kan deltage i planlægning af pædagogiske aktiviteter og forløb på teammøder. Aktiviteterne og forløbene evalueres til vejledningstimerne.

 

 

 

Evaluerings-, undersøgelses- og dokumentationsformer,

Dokumentere og evaluere egen deltagelse i pædagogisk praksis, herunder reflektere over kvaliteten i egne læreprocesser,

Den studerende skal opsamle og reflektere over erfaringer og praksis herunder observationer i sin digitale portfolio og debattere samt evaluere dette på teammøder og til vejledningstimerne.

 

 

såvel den sundhedsmæssige som den dannelsesmæssige

betydning af sunde madvaner, måltidskultur, hygiejne og indeklima.

anvende viden om sundhed og sundhedsfremme i tilrettelæggelsen af det pædagogiske arbejde.

Den studerende vil blive gjort bekendt med de hygiejne retningslinjer, som vi har på skolen.

Vi debatterer løbende i hele huset dilemmaet omkring sunde madvaner kontra det at ”få noget at spise”. Den studerende vil blive inddraget i denne debat. 

 

 

 

 

Praktikvejledning i 1. praktikperiode

 

Organisering af praktikvejledning

Hvordan er praktikvejledningen organiseret og tilrettelagt?

Hvordan inddrages den studerendes portfolio?

Den studerende aftaler og planlægger praktikvejledningen i gensidigt samarbejde med sine vejledere. Den studerendes portfolio ligger til grund for vejledningstimerne og vil derfor blive inddraget i disse timerne. Vi forventer, at det er den studerende som laver dagsordenen til vejledningstimerne ligesom, at det er den studerende der tager referat af disse timer.

 Udover dette vil der foregå løbende vejledning i hverdagen. Dette vil naturligvis ske med respekt for både den studerende og de elever som evt. vil være til stede i situationen.

Den studerende vil også deltage i fælles praktikundervisning sammen med studerende fra de andre specialinstitutioner i ’netværket’. Institutionerne skiftes til at holde oplæggene.  

 

 

 

 

 

 

 

C. Uddannelsesplan for specialiseringen: Social- og specialpædagogik – 2. praktikperiode

Kompetenceområde: Relation og kommunikation - 2. praktikperiode

Pædagoger med denne specialisering har særlige kompetencer til at indgå i social- og specialpædagogisk arbejde med mennesker i forhold til tre overordnede målgrupper:

A. Børn og unge med særlige behov.

B. Mennesker med sociale vanskeligheder.

C. Mennesker med psykiske og/eller fysiske funktionsnedsættelser

Kompetenceområdet retter sig mod pædagogens relationer, professionelle kommunikation og pædagogiske aktiviteter og midler i pædagogisk praksis.

Kompetencemål: Den studerende kan kommunikere professionelt i relation til målgruppen og kolleger og kan på den baggrund gennemføre pædagogiske aktiviteter på et etisk forsvarligt grundlag.

Vidensmål:

Den studerende har viden

om …….

Færdighedsmål:

Den studerende kan ……..

Hvordan afspejles dette i den pædagogiske praksis?

Hvordan kan den studerende tilegne sig dette mål?

 

Anbefalet litteratur:

kommunikationsformer og relations dannelse, herunder om den professionelle samtale

kommunikere professionelt, etablere og indgå i professionelle relationer til mennesker i udsatte positioner,

Vores pædagogiske afsæt er i relations-pædagogikken, hvor forståelsen er, at mennesker udvikler identitet i samspil/dialog med andre, og at et væsentligt element i samspillet er kommunikation. Derfor lægges vægten i det pædagogiske arbejde på:

 • Barnets/den unges relationer til andre.
 • Barn/pædagog - barn/barn.
 • Barnets/den unges mulighed for at gøre sig forståelig og blive forstået af andre.
 • Barnet/den unges mulighed for at vælge og der igennem have indflydelse på eget liv.

 

Vi bruger Total kommunikation: Tegn Til Tale, talemaskiner, boardmakerkort, konkreter, mimik, kropssprog lyde og øjenkontakt.

Vi arbejder ud fra det grundlæggende princip, at vi alle er individuelle personligheder, som har behov for at blive mødt, som den særlige person vi er.

 

 

professionsetik og pædagogiske værdier,

analysere og vurdere etik, magt og ligeværd i sin egen og andres tilgang til det enkelte menneske og til fællesskaber,

Vi tager udgangspunkt i barnet, eller den unges, individuelle behov og ressourcer. Derudfra, tilrettelægger vi en hverdag præget af anerkendelse, omsorg, nærhed, og oplevelser.

Vi lægger i vores pædagogiske arbejde vægt på:

 • En tryg og udfordrende hverdag, som imødekommer barnets/den unges behov for trivsel, udvikling, omsorg, pleje og sansemæssige oplevelser.
 • Børnenes / de unges indbyrdes leg og kommunikation, da dette har betydning for deres udvikling af selvforståelse og sociale kompetencer.
 • Gennem kommunikation med barnet at forstå, anerkende og understøtte barnet/ den unge og give dem oplevelsen af, at have indflydelse på eget liv.

 

 

Vi arbejder ud fra, at alle mennesker udvikler identitet og personlighed i samspil og interaktion med andre mennesker. Vi er opmærksomme på magt i relationen til børn og unge med handicap. Vi har fokus på etikken i magten og relationen ved:

 • At fastholde og udvikle en høj faglighed med anerkendende tilgang.
 • At skabe en god kultur for konstruktiv feedback mellem medarbejderne og mulighed for refleksion og evaluering.

 

konflikt- og voldsforebyggelse, konfliktnedtrapning og udadreagerende adfærd,

vurdere konflikter, forebygge og håndtere konflikter samt evaluere indgreb i konflikt- og voldsepisoder,

Den studerende vil blive sat ind i skolens retningslinjer for området.

 

 

bevægelsesmæssige, musiske,

æstetiske og kreative processers

betydning i den socialpædago-

giske praksis

tilrettelægge, gennemføre og evaluere pædagogiske aktiviteter inden for udvalgte områder, herunder inddrage børn, unge og voksnes kreativitet og perspektiv

Musik og kreative processer er en stor del af de pædagogiske aktiviteter og forløb som vi har i dagligdagen. Den studerende vil have mulighed at planlægge, udføre og evaluere et eller flere forløb.

 

hjælpemidler og professionsteknologier i et lærings- og udviklingsperspektiv.

vurdere og anvende hjælpemidler og professionsteknologier i samarbejde med mennesker med særlige behov med henblik på at understøtte udvikling og læring.

På skolen har vi et bredt udvalg af forskellige hjælpemidler som f.eks. loftlift, arbejdsstole, ståstativer mm. De fleste af eleverne har også en talemaskine, som bliver brugt både i undervisningen og i fritiden.

Den studerende får kendskab til og erfaring i at bruge disse forskellige hjælpemidler og vi vil til vejledningstimerne snakke om, hvornår og hvordan disse hjælpemidler er mest egnede at benytte. 

 

 

Praktikvejledning i 2. praktikperiode

 

Organisering af praktikvejledning

Hvordan er praktikvejledningen organiseret og tilrettelagt?

Hvordan inddrages den studerendes portfolio?

Den studerende aftaler og planlægger praktikvejledningen i gensidigt samarbejde med sine vejledere. Den studerendes portfolio ligger til grund for vejledningstimerne og vil derfor blive inddraget i disse timerne. Vi forventer, at det er den studerende som laver dagsordenen til vejledningstimerne ligesom, at det er den studerende der tager referat af disse timer.

Udover dette vil der foregå løbende vejledning i hverdagen. Dette vil naturligvis ske med respekt for både den studerende og de elever som evt. vil være til stede i situationen.

Den studerende vil også deltage i fælles praktikundervisning sammen med studerende fra de andre specialinstitutioner i ’netværket’. Institutionerne skiftes til at holde oplæggene.  

 

 

 

 

 

C. Uddannelsesplan for specialiseringen: Social- og specialpædagogik - 3.praktikperiode

 

Kompetenceområde: Samarbejde og udvikling – 3. praktikperiode.

Området retter sig mod samarbejdsrelationer i og udvikling af social- og specialpædagogisk praksis i samspil med målgrupperne.

Kompetencemål: Den studerende kan gennem udvikling af pædagogisk praksis understøtte de tre målgruppers lærings-, udviklings- og omsorgsbehov og perspektiver i samarbejde med relevante aktører.

Vidensmål:

Den studerende har viden om …….

Færdighedsmål:

Den studerende kan ……..

Hvordan afspejles dette i den pædagogiske praksis?

Hvordan kan den studerende tilegne sig dette mål?

 

Anbefalet litteratur:

 

 

 

institutionelle, organisatorske og ledelsesmæssige rammer for social- og specialpædagogiske indsatser,

agere professionelt inden for de givne institutionelle, organisatoriske og ledelsesmæssige rammer,

Den studerende vil blive sat ind i skolens ledelsesmæssige og organisatoriske rammer af en leder.

Det specialpædagogiske område har en godt beskrevet historisk og kulturel udvikling. Vi er bevidste om den historiske betydning i forhold til det samfundsmæssige syn på fagområdet. I den forbindelse fagområdets selvopfattelse, identittet og livskvalitet set i forbindelse med medbestemmelse og selvforvaltning.

Nogle af disse emner vil den studerende blive sat ind i, og der vil være mulighed for at reflektere sammen med vejledere eller det øvrige personale over dette.

 

 

 

forskellige social- og specialpædagogiske tilgange og metoder,

foretage en faglig vurdering af de metoder, som anvendes på praktikstedet

I dialogen med praktikvejlederne og den øvrige personalegruppe debatteres samspillet mellem teori og praksis.

 

tilgrænsende fagligheder og rammerne for tværprofessionelt samarbejde,

indgå i tværprofessionelt samarbejde om løsningen af konkrete opgaver og/eller problemstillinger,

På Kirkebækskolen arbejder vi med BørneLAP,(LæringsAktivitetsProfil) som er et tværfagligt samarbejde mellem de faggrupper, der er omkring det enkelte barn. Vi arbejder ud fra ”et barn – en plan”. Hvilket betyder, at vi indsamler information, erfaringer og på baggrund af fælles observationer tilrettelægger et fælles mål for den enkelte. Her samarbejder vi naturligvis med forældrene.

 

opgave- og ansvarsfordeling mellem målgrupperne, professionelle, frivillige og pårørende,

redegøre for egen faglighed, opgaver og ansvar i et mange facetteret samarbejde

Ved at gøre sig bevidst om, hvordan man bruger sin personlighed professionelt for at skabe relationer. Dette kræver, at den studerende forholder sig bevidst til sine egne værdier og etiske holdninger, der til sammen danner ens menneskesyn.

 

 

forandringsprocesser og innovation,

deltage i udviklingen af den pædagogiske praksis gennem innovative og eksperimenterende tiltag,

Den studerende vil blive sat ind i den enkelte elevs mål for det indeværende skoleår og vil deltage sammen med de øvrige teammedlemmer, når vi løbende evaluere på disse mål.

 

didaktiske og pædagogiske metoder til udvikling af pædagogisk praksis, herunder dokumentation og evaluering, og

sætte mål, anvende dokumentations- og evalueringsmetoder og udvikle viden gennem deltagelse, systematisk erfaringsopsamling og refleksion over pædagogisk praksis

Den studerende kan demonstrere personlig indsigt om egen relationsmæssige forudsætninger og sociale færdigheder ved at tage aktivt del i og selv bidrage i alle aktiviteter, forløb og møder.

 

førstehjælp.

udføre grundlæggende førstehjælp

Den studerende vil ikke få tilbudt førstehjælpskursus i praktikken.

På skolen kan der dog opstå situationer, hvor der er påkrævet førstehjælp, men den studerende vil aldrig stå alene eller med ansvaret i disse situationer.

 

 

Praktikvejledning i 3. praktikperiode

 

Organisering af praktikvejledning

Hvordan er praktikvejledningen organiseret og tilrettelagt?

Hvordan inddrages den studerendes portfolio?

Den studerende aftaler og planlægger praktikvejledningen i gensidigt samarbejde med sine vejledere. Den studerendes portfolio ligger til grund for vejledningstimerne og vil derfor blive inddraget i disse timerne. Vi forventer, at det er den studerende som laver dagsordenen til vejledningstimerne ligesom, at det er den studerende der tager referat af disse timer.

Udover dette vil der foregå løbende vejledning i hverdagen. Dette vil naturligvis ske med respekt for både den studerende og de elever som evt. vil være til stede i situationen.

Den studerende vil også deltage i fælles praktikundervisning sammen med studerende fra de andre specialinstitutioner i ’netværket’. Institutionerne skiftes til at holde oplæggene.