Billedet på sidehoved

Kirkebækskolen

Billedet på sidehoved

Forretningsorden for Skolebestyrelsen på Kirkebækskolen

Skolebestyrelsen fungerer inden for rammerne af Lov om Folkeskoleloven, særligt paragraf 44 om skolebestyrelsens virke, samt Ishøj Kommunes styrelsevedtæger. Forretningsordenen er skolebestyrelsens praktiske udmøntning af lovens og styrelsesvedtægterne bestemmelser.

 

Sammensætning & stemmeret mv.

 • Skolebestyrelsen er sammensat af forældrerepræsentanter og medarbejderrepræsentanter samt suppleanter i overensstemmelse med styrelsesvedtægter.
 • Skolebestyrelsen stemmeberettigede medlemmer er forældrerepræsentanter, 2 medarbejderrepræsentanter. Herudover deltager skoleleder og viceskoleleder, som sekretærer og uden stemmeret.
 • Suppleanter indkaldes til møderne i skolebestyrelsen.
 • Skolebestyrelsens møder afholdes for lukkede døre, og medlemmerne er undergivet de almindelige bestemmelser om tavshedspligt.
 • Ved behandling af specielle spørgsmål kan skolebestyrelsen indkalde andre personer til at deltage i relevante dele af møderne, når det er ønskeligt af hensyn til en sags behandling
 • På skolebestyrelsens´s konstituerende møde vælges blandt forældrerepræsentanterne formand og næstformand ved almindeligt flertalsvalg.
 • Skolebestyrelsen kan nedsætte underudvalg/permanente udvalg efter behov.

 

Skolebestyrelsens opgaver

Skolebestyrelsens opgaver er fastlagt Folkeskoleloven og i de kommunale styrelsesvedtægterne og er i hovedsagen:

 

Mødeforberedelse mv.

 • Formanden indkalder til møde med mindst 8 dags varsel
 • Afbud skal meddelelses så hurtigt som muligt til skolens kontor.

 • Er et medlem forhindret i at deltage i et møde, oplyses suppleanten, hurtigst muligt dog senest med mødets begyndelse om, at han/hun deltager med rettigheder og pligter som ordinært medlem.

 • Ekstraordinære møder kan indkaldes med kortere varsel. Formanden skal i sådanne tilfælde så vidt muligt underrette medlemmerne om de sager, der skal behandles på mødet

 • Skolebestyrelsen er beslutningsdygtig, når flere end halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer er til stede og forældrerepræsentanterne udgør et flertal af disse. Medlemmerne kan kun deltage i afstemninger, når de er personligt til sted under mødet.

 • Alle beslutninger træffes ved simple stemmeflerhed. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

 • Hastesager kan udsendes til skolebestyrelsen til skriftlig behandling. Ved udsendelsen fastsættes en svarfrist. Såfremt en sag nødvendigvis må behandles samme dag, kan dette ske ved telefonisk kontakt til formanden – i dennes fravær til næstformanden. Formanden eller dennes stedfortræder sender umiddelbart efter en skriftlig orientering om sådanne sager til de øvrige medlemmer af skolebestyrelsen.

 

Dagsordens udformning

 • Forslag til emner til dagsorden kan til enhver tid fremsendes til formanden og sekretæren.
 • Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen på det førstkommende møde, må være formanden og sekretæren i hænde senest 10 hverdage før mødet.
 • Til hvert punkt på dagsordenen bør det angives hvor lang tid er i udgangspunktet er afsat især i følgende kategorier:
  • Orientering
  • Beslutninger
  • Debat
 • Dagsordenen for møderne fastsættes af formanden på baggrund af forslag udarbejdet af sekretæren.

 

Dagsordenen udarbejdes efter flg. skabelon:

 • Godkendelse af dagsorden
 • Godkendelse af referat fra sidste møde
 • Punkter til debat
 • Punkter til beslutning.
 • Punkter til gensidig orientering herunder:
  • Orientering fra Ishøj Byråd – herunder nyt om budget
  • Nyt fra skole-hverdagen
  • Orientering fra alle andre: Herunder Skolens MED-udvalg
 • Datoer for kommende møder m.v.
 • Punkter til kommende møder
 • Eventuelt

 

Mødeoplæg

Sager, der skal debatteres og sager der skal til beslutning skal normal foreligge som et skriftligt mødeoplæg, der indeholder bl.a. følgende punkter:

 • Beskrivelse af forslaget
 • Argumentation for forslaget
 • Indstilling om hvad, der skal besluttes

 

Udsendelse af dagsorden m.v.

Dagsordenen udsendes sammen med mødemateriale til medlemmer og suppleanter seneste en uge før mødet

Høringssager m.v., der skal behandles af skolebestyrelsen, udsendes så vidt muligt umiddelbart efter modtagelsen på skolen

 

Mødeledelse

Formanden åbner og leder møderne. I dennes fravær af næstformanden. Såfremt formanden ønsker det, vælger mødet under formandens ledelse en dirigent

Skolelederen indkalder til det første møde i den nyvalgte bestyrelse.

Der føres talerække.

Referat & Orientering

Sekretæren udfærdiger referat over skolebestyrelsens beslutninger.

Referatet forelægges til endelig godkendelse på næste møde.

Ethvert medlem kan forlange afvigende opfattelser tilført referat og få dem medsendt bestyrelsens udtalelser og beslutninger.

Der skrives en orientering til skolens hjemmeside efter hvert møde. Det påhviler medlemmer af skolebestyrelsen, på skrift, at levere en kort skriftlig orientering om mødet til Malene, der lægger det på skoleintra.

Skolebestyrelsen skal udarbejde og afgive en årlig beretning. Beretningen skal indeholde en beskrivelse af det forløbne år og er tænkt som et evalueringsredskab for skolens ledelse og et informationsredskab for skolens forældre og andre udenfor skolebestyrelsen.

 

**********

Denne forretningsorden er vedtaget af skolebestyrelsen på Kirkebækskolen d. 27. marts 2012

Forretningsordenen kan ændres på et ordinært møde, når der i forvejen er udsendt et skriftligt forslag.

 

Kirkebækskolen:

Dato:

 

Lis Mogensen, formand for skolebestyrelsen.