Billedet på sidehoved

Kirkebækskolen

Billedet på sidehoved
Skolebestyrelsesmøde d. 10.02.2016
 
Tilstede:
Jane Bøgh
Finn Vogensen
Ebbe Rosenberg
Aly Andersen
Ann-Mari Mortensen
Lis Mogensen
Iben Goffmann
Helle Staxen Bruun
Jeanet Gustafson
 
Afbud:
Lone Klittgaard
Ann-Louise Otos
Kirsten Bragason
 
Uden afbud:
Jørn Fabricius Klitgaard
 
 
1 Godkendelse af dagsorden
   Godkendt
 
 
2 Godkendelse af referat fra sidste møde.
   Referatet fra sidste møde er godkendt
 
 
3 Faste punkter
  • Skolens økonomi
Helle Staxen Bruun fremlægger regnskabet for 2015.
Regnskabet blev udleveret og Helle gennemgik det punkt for punkt.
Regnskabet består af takstindtægter, faste udgifter til Ishøj og Vallensbæk, der er så et beløb tilbage som udgører Kirkebækskolens budget, altså det penge vi selv kan råde over. Af disse penge går en stor del til løn og resten til drift.
Vi har et forventet overskud på. kr. 1.756.592, som skal bruge til at dække de usikkerheder, der er i forhold til næste skoleårs børneantal. Vi ved, at vi har 9 elver, der går ud af 10 klasse, men ved endnu ikke hvor mange af dem der får tilbudt STU Kirkebæk, samt hvor mange nye skolebegynder vi får.
Iben informerede om, hvad vi pt ved omkring elever til STU Kirkebæk og nye skolebegynder, men intet er sikkert endnu.
  • Skolen pt.
Iben fortalte, at vi lige nu har skoleemneugerne om Carl Nielsen.
I uge 7 er der vinterferie, her holder SFOén åben hele dagen. I år er de børn der kommer delt op i torsdagsgrupper i stedet for klasser. Aly fortalt lidt om hvilke planer der var for ugen.
D. 23 januar havde vi en arbejdslørdag. Vi arbejdede med at få defineret  kerneopgaven og de forskellige faggruppers kernebidrag til løsning af kerneopgaven.
Kerneopgaven: Alle elever skal have en god skolehverdag med læringsmuligheder i alle aktiviteter.
Dorthe Junge, som er skoleudviklingskonsulent hjælper os med det videre arbejde.
 
 
4 Punkter til debat
 
 
5 Punkter til beslutning
  • Forretningsordenen for skolebestyrelsen
Iben og Jane gennemgik hvilken ændringer de havde lavet i forretningsordenen og hvorfor.
Der er blevet skrevet ind, at de to medarbejder repræsentanter skal være fordelt på forskellige faggrupper.
Forretningsordenen er også blevet rettet til i forhold til stavefejl og ændringer af paragraffer.
Ebbe Rosenberg ville gerne havde tilføjet, at der sidder en repræsentant fra Ishøj byråd, dette blev tilføjet.
Vi talte om, at referatet fra skolebestyrelsen nu ligger på skolenshjemmeside. Iben og Jane arbejder på, at finde en form på referatet, så vi ikke behøver at have både et prosareferat og et almindeligt referat.
Punktet kommer derfor igen på næste møde, til endelig godkendelse.
  • Skolens ledelse ønsker at ændre Skolebestyrelsens princip vedr. budgetlægning.
Iben og Helle fortalte om, hvilke ændringer der er i princippet og hvorfor. Ændringerne handler om, hvornår på året vi kan arbejde med hvad i forhold til budget. Det der nu står i princippet hænger bedre sammen med hvad der i virkeligheden kan lade sig gøre.
Ændringen er godkendt.
 
 
6 Gensidig orientering.
  • Ishøj kommune/ER
Ebbe Rosenberg præsenteret sig selv og fortalt lidt om opbygningen i Ishøj, og hvorfor han sidder i vores skolebestyrelse.
Ebbe fortalte om byudviklingen i Ishøj, der er gang i meget ny byggeri i Ishøj, både private boliger og virksomheder.
  • Skolens ledelse/IG
Vi har på skolen lavet en tilføjelse til vores retningslinje omkring medicingivning. Der er en tilføjelse omkring PN medicin. Iben skriver denne retningslinje ud til alle forældre efter denne orientering.
(Principper bliver lavet af skolebestyrelsen og retningslinjer bliver lavet af skolens MED udvalg)
Fra 2017 skal alle skoler have en læringsplatform – dette er en KL beslutning, som gælder alle skoler. Ishøj har vi valgt den læringsplatform som hedder MeeBook.
Iben informerede om Kirkebækskolens PLOV plan – en plan for hvordan vi skal forholde os i tilfælles af skoleskyderi.
Iben informerede om, at vi pt. ikke ved noget nyt omkring førskoletilbuddet herude. Ebbe vidste heller ikke noget nyt, men vil prøve at spørger til det på udvalgs møde på mandag.
Iben orienterede om, at forældrene til potentielle bruger-børn, italesætter, at de har en forventning om, at det etableres et tilbud fra 1. august 2016.
Iben har kontaktet Susanne Werdelin, der samler information omkring tilbuddet, til brug for os i Ishøj kommune. SW fortæller, at Lisbet Lentz har rykket i Vallensbæk Kommune, men at der ikke kommer svar.
Vi ved godt, at det er en kompliceret proces, med mange små tandhjul, der skal finde hinanden, og at det ikke er fordi at nogen ”sidder på deres hænder”.
  • Faggrupperne.
Camilla Højen, pædagog er stoppet og Karina Pedersen er valgt som ny TR.
Birgit Kirkebæk kommer i morgen torsdag d. 11.02.16 og holder et lille oplæg.
Vi har lige ansat en ny fysioterapeut i Netes barsel, hun starter
1 april 2016. Til sommer skal vi have ansat en ergoterapeut, da Line går på barsel.
Iben er ved at undersøge, om der evt kunne være nogle problemer omkring det at Kirkebækskolen har en støtteforening.
Ebbe mener ikke, at der er nogle problemer i det, da han ved at andre skoler i kommunen har støtteforeninger.
  • Støtteforening/JB
Støtteforeningen har haft deres første møde. Jane efterlyser lidt flere deltager. Støtteforeningen har allerede forskellige planer til tiltag.
  • Forældrefolderen
Jane informerede omkring folderen og tanker omkring den. Hun pointerede, at det er vigtigt at folderen bliver fulgt af tale. Det er vigtigt, at budskabet om at vi har nogle forventninger til forældrene kommer ud. Så det ikke kun er forældrene der har forventninger til skolen.
Aly havde nogle ændrings forslag til teksten. Det blev besluttet, at ordlyden blev som den er – altså ingen ændringer.
  • Skolens hjemmeside
Jeanet informerer omkring arbejdet med hjemmesiden – hvor langt er vi. Vi arbejder stadig videre med at gøre den lækker og levende.
 
 
7 Eventuelt
 
Husk tilmelding til møder – det er vigtigt at prioriter de datoer for der er meldt ud for skolebestyrelsesmøder. Det er vigtigt, at tilmelding til spisning eller fra melding til møde sker til skolens kontor, og ikke til enkeltpersoner.
 
 
Næste møde tirsdag d. 26. april 2016.
 
Referent: Jeanet Gustafson