Billedet på sidehoved

Kirkebækskolen

Billedet på sidehoved

Referat, skolebestyrelsesmøde d. 15. november 2016

Deltagere:

Jane Bøgh, formand

Ann-Mari Mortensen

Finn Vogensen

Lone Klittegaard

Jakob Tovborg Jensen, medarbejderrepræsentant

Karin Kjær Christoffersen, medarbejderrepræsentant

Ebbe Rosenberg, Ishøj Byråd

Tine Frehr Hansen, tale- hørekonsulent – deltager i ”Dagens tema” pkt. 6

Iben Goffmann, skoleleder

Bente Rasmussen, afd. leder

Afbud:

Lis Mogensen, næstformand

Ann-Louise Otos

Ikke mødt:

Jørn Fabricius Klitgaard

  1. Referat af sidste møde.

Referat godkendt

  1. Faste punkter og længere orienteringspunkter.

2.1 Skolens økonomi

Vi har af Ishøj Byråd fået godkendt vores ansøgning om at få lov at overføre 990.000 kr. til næste års budget. Da vi pr. 1.2.2017 har to elever færre, har vi valgt i indeværende skoleår at bremse op for indkøb og ansøgt om at få lov til at overføre yderligere. Denne ansøgning har vi endnu ikke fået svar på.

2.2 Orientering fra/til

Ishøj Kommune v. Ebbe Rosenberg

Kommunaldirektør Anders Hvid Jensen er stoppet i Ishøj kommune med øjeblikkelig virkning. En ny forventes at være ansat i løbet af foråret 2017.

Et administrationsgrundlag for skolepædagoger i Ishøj Kommune er på vej. Det skal skabe en fælles ramme og retning for forståelsen af pædagogernes rolle i skolen.

 Skolebestyrelsens formand v. Jane

Iben og Jane har været til møde med Ishøj Kommunes Børne- og Undervisningsudvalg og relevante embedsmænd mhp. at orientere om Kirkebækskolen og Børnehuset Kirkebæk.

Skolens ledelse v. Iben

Børnehuset er i gang med 2 søskende på 3 og 4 år. Taksten for en plads i Børnehuset er endelig faldet på plads. Børnehuset er kommet på Tilbudsportalen, således at andre kommuner kan tilkøbe pladser.

Nu har Kirkebækskolen fået status af ”Ikke prøveafholdende skole”.

Der er emneuger i ugerne 1 – 7, 2017. Emnet er Piet Mondrian.

Vi er i gang med at ansætte en medhjælper til servicelederen.

Samtlige medarbejdere på skolen har været på to-dages seminar i Karrebæksminde i slutningen af september. Temaet var afdækning af medarbejderkompetencer i de enkelte team og en identificering af, hvilke præferencer, man intuitivt griber til, når man bliver ”udfordret”. Desuden en skærpelse af alles bevidsthed om, hvad der er ens modsætninger og hvordan man reagerer på kolleger, der har en anden profil end den, man selv har.

Faggrupperne v. Jakob og Karin

Intet

2.3 Støtteforeningen v. Jane.

Det var en stor succes, da støtteforeningen solgte kage til skolens grand prix i juni måned. Foreningen deltager igen til julefesten. Der er desuden planer om at afholde et nytårsbanko.

Foreningen vil ligeledes afholde en markedsdag, formentlig i september 2017.

3.0 Punkter til gensidig orientering

Intet

4.0 Punkter til debat

4.1 Tilbud om søskendegruppe på Kirkebækskolen

Skolen har fået anbefalet en person, der arbejder med børn, der er søskende til handicappede. Iben går videre med at kontakte vedkommende.

6.0 Dagens Emne

IT-læring på Kirkebækskolen

Iben orienterede om skolens indsats ift. inddragelsen af IT. Alle nye medarbejdere kommer på introkurser, hvor de undervises i de særlige programmer og talemaskiner/kommunikationsværktøjer, vi anvender til elevernes kommunikation. Alle nyansatte lærer at anvende Tegn Til Tale og bliver af skolens kommunikationsudvalg desuden introduceret til skolens tilgang til totalkommunikation.

Skolens elever anvender fortrinsvis Roll Talk-  og Tobii – talemaskiner. Skolen ejer nogle talemaskiner, der afprøves ift. enkeltelever. Hvis eleven profiterer af maskinen, er det kommunikationscenteret i Hellerup, der i samarbejde med forældrene ansøger om at få bevilget en maskine af elevens hjemkommune. Nogle få elever arbejder med Go Talk Now, der er en kommunikations-app til Ipad og tablet.

Enkelte af vores børn profiterer af brugen af Ipad/tablet. Det er skolens og talepædagogernes vurdering, at hvis et barn skal have gavn af en Ipad som kommunikationshjælpemiddel, bør det have en Ipad – kun til kommunikation. Så kan barnet evt. have endnu en Ipad til ”underholdning”. Det vil nemlig være for svært for eleverne selv at skifte mellem de underholdningsprogrammer, Ipad’en ofte bliver anvendt til, og Go Talk Now, når de har brug for at kommunikere. Det er indtrykket, at der sker meget ift. apps til Ipad/tablets, og skolen holder sig løbende opdateret på den front bl.a. via talepædagogerne og via kurser til lærere/pædagoger/talepædagoger.

Skolens to PPR-talepædagoger er løbende i kontakt og mødes med medarbejdere fra kommunikationscenteret, således at de er opdaterede på, hvad der rører sig inden for IT og kommunikation specielt målrettet vores elevgruppe. Skolens medarbejdere dygtiggøres på IT-området  dels via skolens to pædagogiske IT-medarbejdere, der løbende er på kurser, dels via sidemandsoplæring.

Det, at arbejde med talemaskinerne (opdatere dem, reparere dem mv.) er tidskrævende.

De kommende skoleår har skolen valgt at ville bruge en del tid på at opkvalificere medarbejderne i brugen af IT. Vi har afdækket, hvilke kompetencer, de enkelte medarbejdere allerede har og hvilke, der skal afholdes kurser i, således at alle er opdaterede. Vi vil afholde kurser målrettet specifikke medarbejdere. Alle medarbejdere skal ikke kunne det samme, så visse kurser vil være målrettet de enkelte faggrupper.

Det er vigtigt, at talemaskinerne bliver en naturlig og tilgængelig del af hverdagen for eleverne såvel i skolen som hjemme. Mange forældre oplever, det er svært at anvende talemaskinen derhjemme, da der ofte er for stor usikkerhed om, hvordan den betjenes. Det vigtigste er, at talemaskinen altid er tændt og tilgængelig for barnet såvel i skolen som hjemme.

Kommunikationsudvalget afholder d. 17. januar 2017 og 28. marts 2017 – begge aftener kl. 17 til 20 - forældrekurser i brugen af Roll Talk og Tobii. Invitation til disse to aftener er på vej.

Skolens to talepædagoger – Natascha og Tine - kan altid kontaktes, hvis man som forælder har brug for vejledning i brugen af talemaskinen.  Dette er tilsyneladende ikke kendt for alle forældre. Tine og Iben formulerer derfor en forældreskrivelse, der bredt orienterer om, hvilke muligheder forældrene har, ift. at få hjælp til deres børns kommunikationshjælpemidler. 

Vi følger op på dette punkt på et bestyrelsesmøde i foråret 2017.

7.0 Evt.

Vallensbæks borgmester Henrik Rasmussen vil gerne igen i år komme forbi i december og uddele honninghjerter til eleverne.

Referent, Bente Rasmussen