Billedet på sidehoved

Kirkebækskolen

Billedet på sidehoved

Referat, Skolebestyrelsesmøde mandag d. 20. marts 2017

Tilstede

Ann-Louise Otos

Ann-Mari Nortensen

Finn Vogensen

Iben Goffmann

Jane Bøgh

Jeanet Gustafson

Karin Kjær Christoffersen

Lis Mogensen

Afbud

Ebbe Rosenberg

Helle Staxen Brunn

Jakob Jensen

Jørn Fabricius Klitgaard

Lone Klittegaard

 

1.0

Godkendt

 

2.0

Faste punkter og længere orienteringspunkter.

 

2.1 Skolens økonomi

 

Vores økonomi ser ok ud p.t. Vi har lavet en beregning ud fra:

6 går ud af grundskolen

4 går ud af STU

8 nye starter i 0. kl

4 starter i STU efter grundskolen.

Januar 2018 skal vi spare 2 %, hvilket er ca 1.000.000. Det skal vi huske at tage højde for.

 

2.2 Orientering til/fra

Nyt fra Ebbe Rosenberg

Fælles elevråd – forslag om samfundsfag  til de små klasser.

 

Nyt fra skolebestyrelsens formand

Ikke noget fra Jane ud over hvad der allerede står på dagsorden.

 

Nyt fra skolensledelse

Vi ved tidligt i år, omkring nye børn til en 0.kl. Vi går efter først til mølle princippet.

Vi har kun plads til 8, da vi kun har et sæt lokaler tilbage.

 

Vi har 3 børn i Børnehuset. 1. april starter et nyt barn, som p.t er i en normal børnehave.

Vi har haft åbningsreception for børnehuset – det gik rigtig godt.

Vi havde bl.a besøg af Birgit Kirkebæk.

 

D. 28 marts er der talemaskine kursus.

 

Psykolog Annemette Rasch stopper ved udgangen af dette skoleår. Vi ved endnu ikke hvem den  nye psykolog  bliver.

Iben udleverer et skriv omkring hjælper for elever til børn på Kirkebækskolen. Jane som selv har hjælper til sin søn læser det igennem og kommer med kommentarer.

Når det er helt færdigt og har været forbi vores MED udvalg, og kommer til at ligge på Intra.

Skolebestyrelsen havde en snak omkring det at have hjælper.

Jane oplever at hjælperne er glade for at komme på skolen, da de bliver modtaget godt.

Dette papir er lavet for at vi som skole kan tage godt i mod hjælperne og får afstemt forventninger.

 

Nyt fra faggrupperne

En pædagog går på pension og en går på efterløn i forbindelse med sommerferien.

Lærerne har lige været på et fælles  ISAAC kursus.

 

2.3 Støtteforeningen

Banko er udskud – der findes en ny dato.

Småkage salget til julefesten var en stor succes.

 

3.0 Punkter til gensidig kort orientering.

 

3.1 Søskendekursus

Iben og Jane har været på besøg på Ådalskolen i Ringsted for at hører om hvad de har af søskendekursus.

Iben og Jane var meget begejstret for at hører om det og ”Manden” var meget glad for at vi viste interesse.

Deres kursus er for 9-12 årige søskende og det har giver rigtig god mening. De havde mange gode erfaringer og der var ventelister til at komme på kurset. Max 12 på hver kursus og 3 voksne. Der en 1 person på Ådalskolen,  som kun arbejder med dette. Det er børn fra hele landet der kan deltage på kurset, som går over  2 lørdage og en weekend camp.

På Ådalskolen bruger de meget energi og ressourcer til på dette kursus.

Kan vi lave et parallelt kursus til vores søskende?

Det havde vi en snak om. Er det noget vi kan lave og hvis vi kan, så i hvilken form ?

Kommer på igen på et senere møde. Kom gerne med forslag til hvem og hvordan.

 

3.2 Hvordan forholder vi os, når vi er sammen med elever, der kan smitte andre elver/medarbejder?

Psodomonas – lægerne rundt omkring kan ikke rigtig blive enig om, hvordan vi skal forholde os til det. Vi prøver at finde en fælles måde at forholde os til det, så vi ikke er afhængig af hvilken lægen man lige har. Jane er blevet henvist til en professor som ved noget omkring Psodomonas. Han kan forhåbentligt give os lidt klarhed, så vi få nogle retningslinjer.

Finn fortalt, at langt de fleste af os har psodomonas, men pga vores god helbred, kan vi håndtere  det. Problemet er Kirkebækskole børnene, som af forskellige grunde ikke kan bekæmpe den. Så rigtig mange kan smitte og blive smittet.

Der bliver nedsat et udvalg af Iben, Jane og Finn, som undersøger nærmere, så vi kan få en entydig holdning til det.

Tove Bildeskov som er den læge som vi på skolen skal spørgers til råds. Hun kommer på et personale møde for alle medarbejder. Hun skal fortælle om hvordan vi generelt skal forhold sig til almindelig sygdoms ting – børnesår m.m.

Jane oplever, at der kommer mange børn i skole som ikke er rigtig raske. Hun har fuldt forståelse for, at hvorfor det for nogle kan være svært at holde børn hjemme, men det ændre ikke på, at de syge børn udgøre en smitte for de andre børn.

Iben gennemgik vores retningslinjer omkring hjemsendelse af syge børn.

Der er enighed om i forældrebestyrelsen, om at sygebørn skal sendes hjem. Da det er meget vigtigt at de ikke smitter de raske børn.

Iben fortalte om vores problematik omkring at vi til tider har svært ved at kunne hjemsende sygebørn.

Vi havde en snak omkring det.

Der er i forældrebestyrelsen enighed om, at dette punkt skal tage op på forældremødet i maj, evt at det er som et fast punkt på forældremøder. Det er for skolebestyrelsen vigtigt, at det er dem der tager det op og ikke personalet, i håbet om at det vil frembringe en snak omkring gensidig respekt og ikke hvem vurdere hvornår er et barn sygt.

 

 

3.3 Årsskrift 2017

Vi skal lave en elektronisk udgave af årsskiftet.

 

 

4.0

Punkter til debat

 

4.1 Hjemsendelse af syge børn.

Se punkt 3.2

 

4.2 Sedler retur

Det er rigtig vigtigt, at vi får svar på sedler retur, særligt tilbagemelding på ferier, så vi kan planlægge med de rigtige ressourcer.

Nogle forældre oplever at det kan være svært at finde sedlerne på intra.

Det kan også være et problem, at i forhold til ferier at nogle ikke er klar over hvornår de har ferie. Men i den forbindelse er det bedre at skrive, at man ikke ved det endnu end ikke at svare eller melde barnet til alle uger.

Vi talte om papir udgaven af feriesedler var/er bedre – men var enig om, at vi stræber efter den digitale udgave.

Man kan ikke tilmelde sig fra en telefon eller en Ipad – så der et ønske om at der står på sedlen at man skal huske at man kun kan tilmelde sig fra en computer.

Dette punkt skal også tages op på forældremøde.

 

4.3 Mulighed for ”klumpe” timer i fagopdelt undervisning og øge timerne i SFO.

De forskellige faggrupper har været af sted på eftermiddage med Bente, Bettina og en supervisor. Her viste sig et ønske om at have mere tid med egne fagkollegaer. I ledelsen prøver man at se på, om det kan lade sig gøre. Forældrebestyrelsen synes, det lyder som en god ide og er glade for de aktiviteter, der finder sted om torsdagen og vil gerne have mere af det.

 

4.4 Trafik gennem det nybyggede boligområde

Der er to ting i denne sag.

En ting er hvordan det er komme frem nu hvor der bliver bygget.

En anden ting er alle de bløde trafikanter som er i det nybygget område – børn på vej til skole – børn der lufter hunde m.m. Der er også meget trafik til og fra Kirkebækskolen.

Skolebestyrelsen vil tage henvendelse til kommunale ejendomme i Vallensbæk – Iben undersøger hvad det hedder der, hvor kontakten skal tages til. Vi vil hører om, vi igen kan få udkørsel til Gyminasevej.

 

5.0

Punkter til beslutning

 

5.1 ”Vejfest” for vores naboer

Jane og Lis arbejder på det – det skal være samme dage som markedsdag.

 

6.0 ”Dagens emne”

Intet

 

7.0 Eventuelt

Skolefoto – forældrebestyrelsen vil rigtig gerne skolefoto tilbage.

Iben og Jeanet arbejder på det.

 

Punkter til kommende møder

Hvordan kan der blive gjort mere reklame for forældrenetværket.

 

Mødedatoer

9. maj 2017

23. maj 2017 – fælles forældremøde