Billedet på sidehoved

Kirkebækskolen

Billedet på sidehoved

Referat, skolebestyrelsesmøde d. 9. maj 2017

Deltagere:

Jane Bøgh, formand

Lis Mogensen, næstformand

Ann-Mari Mortensen

Ann-Louise Otos

Jakob Tovborg Jensen, medarbejderrepræsentant

Karin Kjær Christoffersen, medarbejderrepræsentant

Iben Goffmann, skoleleder

Bente Rasmussen, afd. leder

Afbud:

Ebbe Rosenberg, Ishøj Byråd

Finn Vogensen

Ikke mødt:

Jørn Fabricius Klitgaard

Lone Klittegaard

Da det var Lis’ sidste møde i skolebestyrelsen spiste vi, inden mødet startede,  en lækker 3-retters menu, tilberedt af Lis.

Dagsorden godkendt.

1.0 Referat fra sidste møde

Referat uddelt og efterfølgende godkendt.

2.0 Faste punkter og længere orienteringspunkter

2.1 Skolens økonomi

Budgetopfølgning pr. 30.4.2017 uddelt. Ingen kommentarer.

2.2 Orientering til/fra

Ishøj kommune

To konsulenter, Marianne Gjelstrup, læsekonsulent, og Tommy Johansen, pæd. konsulent for SFO – området, går på pension.

Skolebestyrelsesformanden

Intet

Skolens ledelse

De nye klasseteam for det kommende skoleår er meldt ud. Der er kun foretaget få ændringer i teamsammensætningen.

I næste skoleår er timerne organiseret på en lidt anderledes måde. I løbet af en dag vil der være: fagopdelt undervisning, understøttende undervisning, understøttende undervisning varetaget af pædagogerne og SFO-tid.

Vi skal til det kommende skoleår ansætte 2 lærere og 3 pædagoger.

I forbindelse med skolebestyrelsens ansøgning om at få etableret en ny udkørsel fra skolens p-plads, vil der blive foretaget en trafiktælling på den sti, der løber langs skolens p-plads.

Jane og Iben koordinerer en dato, hvor skolebestyrelsen spiser sommerfrokost.

Mandag d. 15. maj 2017 får skolen besøg af folketingsmedlem for SF, Jacob Mark, hvor han især skal høre om skolens STU.

Skolens årsskrift udkommer elektronisk medio juni måned.

Faggrupperne

Lærerne har haft et 9-timers kursusforløb i videoanalyse.

Støtteforeningen

Støtteforeningen har modtaget en henvendelse fra skolens IT-vejledere med ønsket om at indkøbe en interaktiv tavle til skolen.

3.0 Punkter til gensidig kort orientering

3.1 Vejfest for naboerne

Lis og Jane arbejder videre med opgaven.

3.2 Skolefoto

Jeanet har kontakt til en fotograf

4.0 Punkter til debat

4.1 Etik i dagligdagen med børnene

Punktet udsat

5.0 Punkter til beslutning

5.1 Planlægning af fælles forældremøde d. 23. maj 2017

Bestyrelsens medlemmer tager en runde i samtlige klasser og drøfter problematikken med at sende syge børn i skole. Fælles talepapir udarbejdes af Jane og Iben, og de fordeler bestyrelsesmedlemmerne på klasserne.

På forældremødet vil bestyrelsen reklamere for forældrenetværket bl.a. ved at gøre opmærksom på den Facebookside, der er oprettet for forældrene.

5.2. Høring fra Børne – og Undervisningsudvalget vedr. retningslinjer for ind – og udmeldelse af SFO.

Dokumentet blev taget til efterretning uden bemærkninger.

6.0 Dagens emne

Intet

7.0 Eventuelt

Intet