Billedet på sidehoved

Kirkebækskolen

Billedet på sidehoved

 

 

Indkaldt til mødet:

Ann-Louise Otos

Annie Eged Pedersen

Finn Vogensen: Afbud

Gert Träger

Heidi Brandt

Jane Bøgh

Lone Klittegaard

Susanne Rathke: Ønsker at træde ud

 

Bayram Yüksel, Ishøj Byråd

Anline Jacobsen, medarbejderrepræsentant: Syg

Jakob Jensen, medarbejderrepræsentant

 

Christian Grau, viceskoleleder

Iben Goffmann, skoleleder

 

 

Godkendelse af dagsorden

 

 

Ingen bemærkninger

 

1.0

Referat af sidste møde.

 

 

 

Referatet er godkendt, punkt omkring forretningsgang kommer senere

 

2.0

Faste orienterings-punkter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1

Orientering om skolens økonomi/HSB

 • Introduktion til skolebestyrelsens orientering vedr. økonomi. HSB gennemgår budgettet og orienterer om at vi fortsat har 123 tusind kr. til overførsel, til kommende års budget.
 • Generel diskussion ift. Takster og normeringer.
 • Næste års budget ser fint ud, HSB har ikke ondt i maven
 • Budgetopfølgning.

 

 

Orientering fra:

 

Ishøj Kommune/Bayram Yüksel (herefter BY):

 • Krav fra IK til SB på KBS: Der er ikke noget at anmærke. Sammenligneligt ligner KBS alle andre skoler i IK. Hvis folk ikke ønsker at møde op til SB møde, kan vi ikke tvinge dem. Det er ikke muligt at nedlægge en SB.
 • Formanden er ikke tilfreds med det skiftende fremmøde på SB.
 • Vi taler om at der reelt set, er et godt fremmøde, skolens størrelse taget i betragtning.

 

 

Skolebestyrelsens formand

 • Susanne Rathke udtræder af skolebestyrelsen, da hendes datter flytter over til hende på Bornholm.
 • Der skal holdes supplerende valg på et tidspunkt-.

 

 

 

Skolens ledelse/IG

 • Pkt. 6.1 fra seneste møde:
  ”Er det muligt at lave en samlet takst, for eleverne på Kirkebækskolen? Det er oplevelsen, at kommunerne er begyndt at lægge mærke til at man kan spare på nogen af tilbuddene.” Iben drøfter sagen med CBF/velfærdsdirektør Lisbet Lentz.

 

Status er, det ikke kommer til at ske. Der skelnes mellem skal(skole) og kan(SFO, STU og træning – ud over vedligeholdelsestræningen). Der er lavet et notat.

 

 • Orientering omkring ekstraordinære indkøb.

Der er indkøbt to stk. brugte busser, som skal bidrage til en langt større fleksibilitet.

 

Ved gennemgang af forældreseddel – anbefales det at vi lægger et moderat pres på de ansatte, set ift. At lære at køre busserne og håndtere dem ved parkering.

 

Punkt med henblik på sikkerhed og rustning af personalet til håndtering af busser og sikkerhedsudstyr, tilføjes, og ellers er dokumentet godkendt.

 

 • Der er indledt et samarbejde med Psykolog Eva Jordy, som ansættes af CBF, men med arbejdsplads på KBS. Har tidligere arbejdet på Skovmoseskolen. Hun vil komme til at arbejde på skolen 1 dag om ugen i snit. Det forventes at hun starter op pr. 1/1 I første omgang gælder ansættelsen frem til skoleårets afslutning, men mulighed for genforhandling.

 

Køkkener udskiftes i alle klasselokalerne – ny bordplade og backsplash, for at imødekomme anvisninger fra Helle(Hygiejneansvarlig, Vallensbæk Kommune). Forventes udført mellem Jul og nytår.

 

Bålhytte: etableres for enden af skolen, på det store areal, hvor det ligger til frit skue. Der vil blive etableret fliser, bænke, bord, rindende vand og el.

 

Opdatering af skolekøkken – der kommer hæve/sænke komfurer(2 stk) og en hæve/sænke vask – og nye elevborde, med lyddæmpende overflade.

 

Personalekøkken: opdateres og udvides medio februar.

 

Ansættelse af 4 nye pædagoger og en tidsbegrænset lærerstilling

Opfordring om at vi husker at få skrevet ud til forældrene, når vi har ansat nye medarbejdere – gerne med billede.

 

Ny budrunde på kørsel. Vundet af HB-Care. Der er ved gennemgang fundet flere udfordrende punkter, som Iben og Pia skal til forhandling med HB/Movia, ift. uhensigtsmæssigheder (fast chauffør, fast rute med mere).  Møde med Lentz og Movia/HB for at få løst opgaven tilfredsstillende for vores elever.

 

Opfordring til at der skal klages til Movia/HB-Care, hver gang der opleves en fejl eller andet. Hvem skal mailen stiles til?

 

 

 

 

Medarbejderrepræsentanterne/AJ + JJ

 • Orientering omkring ergonomiambassadøruddannelsen: Store forventninger til indsatserne for og omkring eleverne og langtidsholdbare rygge og kroppe, indretning med mere(løft/skub/rulle med mere).
 • Forespørgsel: Er det muligt at lave en lightudgave til forældrene.

 

 

2.2

Støtteforening/JB

 • 6500kr i kassen – hvad skal der ske med dem? Skal vi lukke ned for støtteforeningen i et stykke tid, eller skal vi arbejde videre. Punktet uafklaret.

 

 

3.0

Punkter til debat

 

3.1 PUNKTET UDSAT

Ishøj Kommune har formuleret 6 nye politikker:

Børne- og Ungepolitik, Erhvervs- og beskæftigelsespolitik, kulturpolitik, medborgerpolitik, miljøpolitik og velfærdspolitik
I skal læse dem på: ishoj.dk

 

Vi kikker på dem alle 6, men har særligt fokus på den, der omhandler vores område: Børne- og Ungepolitikken.

På mødet skal vi arbejde med, hvor og hvordan politikken giver mening i forhold til arbejdet med vores kerneopgave.

 

3.2

Nødpasning af elever 27. og 28. december 2018.

Skolen har ønsket at imødekomme forældre ved, at holde nødpasning 27. og 28. december 2018, da vi ved, at forældre, der arbejder kan have svært ved at få passet deres barn i hverdage i julen. Jeg kan lige nævne, at Ishøj Kommunes øvrige SFO’er er lukket.

 

Vi har i år oplevet, at bo-tilbud har ønsket at tilmelde børn de dage.
Der ønskes en drøftelse af, hvordan bestyrelsen tænker om den udvikling.

Drøftelse af manglende tilbagemelding fra forældre og botilbud vedr. ferier og fridage i SFO og Klub

 

 

4.0

Punkter til beslutning

 

 

 

4.1

Formanden ønsker en drøftelse af mødetid og mødeform på møderne i Skolebestyrelsen.

Mødetid: ønske om fortsat at mødes til mad 17:30 og mødestart 18:00

Aftale: De kommende møder forlænges til klokken 21.00 for at vi kan nå at komme igennem de hæng vi har, omkring de formelle punkter, som har været udsat en del gange efterhånden.

 

Ønske om at skolebestyrelsens medlemmer kan tale mere ud af posen om hvad man kan gøre, for at påvirke skolen og sætte projekter i gang. Opgave: Hvad er der reelt af muligheder for at påvirke og sætte gang i ting, som skal gøre det bedre for vores børn og den skole de går på?

 

Ønske om at der kan arbejdes med opgaverne, mellem møderne og skabe dialog på tværs.

 

Der skal altid med fra og til, både til mad og til selve mødet.

 

 • Etablering af Facebookgruppe, hvor man kan snakke sammen, på et uformelt medie(tilbud med mere). Jane opretter en lukket gruppe.
 • I gruppen kan man også støtte hinanden i at man skal huske at komme til mødet😊

 

5.0

”Dagens emne”

5.1 Separat referat, på dette punkt, ved IG

Der er tradition for, at vi i løbet af de første møder, kort gennemgår skolebestyrelsens arbejdsområder og ansvarsområder for at give et overblik over de mere hard-core områder som skolebestyrelsen arbejder med og for at få en fælles forståelse af området fx:

 

 • Forretningsorden for skolebestyrelsen
 • Skolebestyrelsens fastlagte principper
 • Styrelsesvedtægten for Ishøj Kommunes skolevæsen

 

Vi indleder med at gennemgå forretningsordenen og får den rettet til.
Læs også gerne de øvrige dokumenter, så I er bekendt med indholdet.

 

 

 

 

6.0

Eventuelt

 

 

 

 

6.1

 

 

Mødedatoer i skoleåret

 

Mødedatoer for det kommende skoleår:
Mandag d. 14. januar 2019
Tirsdag d. 5. marts 2019
Onsdag d. 22. maj 2019 – Forårsforældremøde.

 

 

 

Punkter til kommende møder:

 

 •  AULA og forældreindtroduktion

 

 

 

Med venlig hilsen og på gensyn

Jane Bøgh og Iben Goffmann