Billedet på sidehoved

Kirkebækskolen

Billedet på sidehoved

Indkaldt til mødet:

Ann-Louise Otos. Valgt som næstformand

Annie Eged Pedersen, nyvalgt

Finn Vogensen, afbud.

Gert Träger, nyvalgt

Heidi Brandt, nyvalgt, afbud

Jane Bøgh. Valgt som formand.

Lone Klittegaard

Susanne Rathke, nyvalgt, ikke mødt.

 

Bayram Yüksel, Ishøj Byråd, forlod mødet kl. 18.40

Anline Jacobsen, medarbejderrepræsentant

Jakob Jensen, medarbejderrepræsentant

 

Christian Grau, viceskoleleder, referent.

Iben Goffmann, skoleleder

 

 

Inden det ordinære møde i skolebestyrelsen afholdtes konstitueringsmøde.

Skolebestyrelsen konstituerede sig, som følger:
Formand: Jane Bøgh

Næstformand: Ann-Louise Otos.

 

 

Godkendelse af dagsorden

 

Godkendt.

Der er følgende tilføjelser:

 

Helle Staxen Bruun deltager ikke i mødet, og punkt 2.1 vedr. arbejdsgangen omkring skolens økonomi flyttes til kommende møde af hensyn til de nyvalget medlemmer, der ikke er tilstedet ved mødet i dag.

Der er til dette møde indkommet 4 sager til høring i skolebestyrelsen. Høringsfristen er 1. oktober 2018. Skolebestyrelsen samles næste gang 2. oktober 2018 J
Det drejer sig om høring vedr.

 

Korrektioner af styrelsesvedtægten for Ishøj Kommune

Suspension af frit skolevalg

Vedr. tidlig skolestart

Vedr. udsat undervisningspligt.

 

Sagerne behandles under pkt. 4.0
 

 

 

 

 

 

 1.0

Referat af sidste møde.

Intet af bemærke..

 

2.0

Faste orienterings-punkter

 

2.1

Orientering om skolens økonomi/HSB.

1) Introduktion til skolebestyrelsens orientering vedr. økonomi

2) Budgetopfølgning.

 

Budgetopfølgningen pr. 31. juli 2018 taget til efterretning af bestyrelsen. Introduktion til arbejdet med skolens økonomi udsættes til førstkommende møde.

 

 

Orientering fra Ishøj Kommune/BY

Overraskende mange nye børn i kommunen

Orientering omkring skoleudsættelse. Mange nye tiltag for at skabe mere plads til de nye børn.

Demografien i Ishøj Kommune er økonomisk udfordrende, især fordi der er mange helt unge (børn) og mange ældre.

Der bliver kigget på antallet af klasser – det kan stige, når de stigende børnetal kommer.

 

 

Orientering fra Skolebestyrelsens formand/JB

Intet nyt.

 

 

Orientering fra skolens ledelse/IG

1) Info om rutiner og arbejdsgange for skolebestyrelsen
Punktet udsættes til kommende møde

 

2) Der er 3 børn til skolestart derfor har vi  ikke oprettet en ren børnehaveklasse, men vi har fordelt eleverne i bh. og 1. klasse i to klasser, der har et tæt samarbejde med hinanden.
 

3) Der er ved at blive ansat en ny pædagogisk afdelingsleder. Der er 2. runde i samtaleforløbet, tirsdag d. 28. august. Den nye leder tiltræder arbejdet på skolen mandag d. 1. oktober.

 

4) I forbindelse med skoleårets afslutning har der været udskiftning i personalegrupperne. Bundlinjen er, at vi pt. mangler at besætte én pædagogstilling. Vi skal have en lærer til at forlænge et vikariat, da vi har ansat barselsvikaren i en fast stilling. Vi har forsøgt at ansætte en pædagog, men det er ikke lykkedes os at finde en kvalificeret ansøger.

 

Pædagoger:
Følgende har forladt skolen:  Lene Rønning Beck (uddannelse) Bibi Olsen (nyt job), Malene Jakobsen (nyt job)

 

 

Følgende er kommet til skolen: Ida Krogh Rasmussen (9. – 10. klasse),  

Rikke Irgens (6. – 8.lasse), Natascha Clausen (2. – 3. klasse) og Julie Kiær(STU).

Julie har tidligere været ansat på skolen og er ”kommet hjem”

 

Lærere:

Følgende har forladt skolen: Helle Møller Hess.

Følgende er kommet til skolen: Karina Forman bliver fastansat på skolen (STU)

 

Pædagogmedhjælpere.

Følgende har forladt skolen: Kamma  Halvorsen (uddannelse), Sascha Thorius  (uddannelse),

Frederik Jørgensen (nyt job i sit gamle fag),

 

Jeanette Green og Melissa Trentemøller (uddannelse).

Følgende er kommet til skolen: Isabelle Greengables og Gitte Walker

 

 

5) Fra indeværende skoleår arbejder medarbejderne i trin: Indskoling, mellemtrin, udskoling og STU.
Der vil løbende være trinmøder, hvor medarbejderne på trinnet samles og drøfter relevante pædagogiske temaer og opgaver ud fra det særlige fokus der skal være i forhold til børnegruppen på ”trinnet”. Hvert trin har en koordinator, der sammen en trinleder kvalificerer arbejdet på trinnet.

 

6) Center for Børn og Forebyggelse (CBF) har rettet henvendelse til skolen idet, de ønsker, at Kirkebækskolen ikke længere skal være omfattet af ordningen med, at vi køber psykologbistand fra Ishøj-Vallensbæk (CBF), men at vi i stedet for skal købe psykologbistand fra eksterne psykologer.
Vi afventer et møde den 13/9-18, hvor lederen af CBF, skolechefen, psykologernes teamleder og Iben deltager.

 

 Orientering fra medarbejderrepræsentanterne/JJ + AJ

Intet fra lærerne.

 

God fuldtidsåbning, mange aktiviteter, med deltagelse i Jazz Festival og mange andre ting.

Udfordring at det har været så varmt, for ungerne får det meget varmt i stolene

 

Torsdagsgrupperne starter op om 14 dage. Ny gruppe: ”Mandehørm” kun for drenge.

 

Problematisk at der fortsat er børn, der har været meldt på ifuldtidsåbning, men som slet  ikke er kommet hele ferien. Skolens ledelse sikrer at der hele sommerferien er den korrekte normering i forhold til børnetallet og at der så videt det er muligt er kendte voksne til stede. Det er dårlig udnyttelse af medarbejderressourcer, når der er børn, der er tilmeldt, men som ikke kommer.

 

2.2

 

 

 

 

 

2.3

Støtteforening/JB

Indtjening til SFO-festen: tjente 1500kr til Støtteforeningen. Der er pt. 6000kr. på kontoen.

 

 

2.4

Punkter til orientering fra andre.

Intet at bemærke

 

 

 

3.0 Punkter til debat

 

 

4.0

Punkter til beslutning

 

Høring af Budget 2019 + overslagsårene for Ishøj Kommune, med frist 31. august 2018.

Høringssvaret tilgår Ishøj Kommune, senest 31. august 2018, via skolens leder.

 

Skolebestyrelsen ønskede at henlede opmærksomheden på, det problematiske i at skære i antal dage, der kan tildeles til aflastning af hjemmeboende personer, med pleje- og omsorgsbehov.
 

Høring af 4 sager, med frist 1. oktober 2018

Korrektioner af styrelsesvedtægten for Ishøj Kommune

Suspension af frit skolevalg

Vedr. tidlig skolestart

Vedr. udsat undervisningspligt.

 

Det blev tilkendegivet, at skolebestyrelsen havde taget de 4 høringspunkter til efterretning og derfor ikke ønskede at tilføje yderligere.

Høringssvaret tilgår Ishøj Kommune senest 1. oktober 2018, via skolens leder.

 

 

5.0

”Dagens emne”

 

5.1

Velkommen til den nye skolebestyrelse J (Punktet udsættes til kommende møder)

Der er tradition for, at vi på de første møder, kort gennemgår skolebestyrelsens arbejdsområder og givet et overblik over de mere hard core områder som skolebestyrelsen arbejder med fx:

 

Skolebestyrelsens fastlagte principper

Forretningsorden for skolebestyrelsen

Styrelsesvedtægten for Ishøj Kommunes skolevæsen

 

Hvordan skal vi planlægge arbejdet med revideringen af de enkelte dokumenter?

 

 

 

6.0

Eventuelt

 

 

Mødedatoer i skoleåret

Tirsdag d. 2. oktober 2018

Onsdag d. 21. november 2018
Mandag d. 14. januar 2019
Tirsdag d. 5. marts 2019
Onsdag d. 22. maj 2019 - Forårsforældremøde.

 

 

 

Punkter til kommende møder:

Der ønskes en drøftelse af muligheden for at rette henvendelse  til Vallensbæk Kommune, omkring tilbygning/udbygning af Kirkebækskolen.
 

Der ønskes en drøftelse af om der kan oprettes en overbygning på STU’en (aktivitets og samværstilbud).

 

Der ønskes en drøftelse af skolens udfordring i forbindelse med fuldtidsåben i SFO’en.

Manglende tilbagemelding fra forældre og botilbud i forholdt til, hvornår børnene/de unge holder ferier og fridage.

Tilmeldte børn, der ikke møder op på dagen..

 

 

 

 

 

 

Således hørt af Christian Grau.